Yleinen

Kaupunkilaiset ovat palveluihinsa melko tyytyväisiä

Riihimäen kaupunki tutki kaupunkilaisten palveluihin liittyviä mielipiteitä sähköisellä palveluverkkokyselyllä. Kaiken kaikkiaan kaupunkilaiset ovat palveluihin melko tyytyväisiä. Etenkin varhaiskasvatus, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta tyytyväisten vastaajien osuus oli suuri. Joukkoliikenteen osalta saavutettavuus koettiin osittain huonoksi, mutta koululaisten joukkoliikennepalvelut koettiin kuitenkin toimiviksi.

Yli 60 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa melko tai erittäin tyytyväinen koulutuspalveluihin (perusopetus, lukio, ammattikoulu ja aikuiskoulutus). Ne alueet, joilla koulurakennusten kuntoon ja uusimiseen on satsattu, näkyivät vastauksissa positiivisina kommentteina. Itäiselle alueelle toivottiin uutta koulua ja nopeaa päätöstä asiasta. Erityisopetukseen ja ammatilliseen opetukseen toivottiin lisäsatsausta. Kansalaisopiston tarjonta koettiin hyvänä.

Varhaiskasvatuksen osalta peräti yli 70 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Henkilökunta sai kiitosta palvelun laadusta. Päiväkotien tilat koettiin osittain ahtaiksi ja huonokuntoisiksi. Päiväkotien pieni koko aiheuttaa sen, että aina ei saada paikkaa siitä yksiköstä, josta sitä toivotaan.

Nuorille toivottiin lisää toimintaa ja ympäristöjä, joissa on turvallista olla.

Sosiaali- ja terveyspalvelut koettiin hyväksi etenkin terveyskeskuksen ja suunterveyden palveluiden kohdalla. Mielenterveyspalveluihin kaivataan panostusta erityisesti nuorten osalta. Vastauksissa mainittiin myös se, että esteettömyys tulee ottaa paremmin huomioon. Vanhuspalveluissa kotihoitopalvelut ovat parantuneet viime aikoina ja suunta on oikea, mutta Riihikodin palvelua tulee kehittää pikaisesti.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut koettiin Riihimäen valtiksi. Kaupunginmuseo, nuorisoteatteri, kirjasto, ulkoilumaastot ja uimala ovat asukkaille tärkeitä ja niiden kunnossapitoon tulee panostaa myös jatkossa.

Vastauksia numeroina

Kaikkien palveluiden paras keskiarvo löytyy Uramosta (4,1), mutta suuria eroja ei ensimmäisten 14 alueen joukosta löydy. Hajonta on senkin jälkeen pientä, ja joukosta erottuu enemmän vain Parmala 2,0 pisteellään. Muut alueet (yhteensä 26) mahtuvat 3–4 pisteen välimaastoon.

Kun eroja katsotaan palvelualueittain, eroja alkaa syntyä. Tyytyväisimpiä koulutuspalveluihin oltiin Tienhaarassa (4,3) ja Uramossa (4,2). Tyytymättömimmät koulutuspalveluiden käyttäjät löytyvät Räätykänmäestä (1,5), Parmalasta, Uhkolasta ja Kumelasta (kaikissa 2,0).

Juppalan, Peltosaaren ja Tienhaaran asukkaat ovat kaikista tyytyväisimpiä varhaiskasvatuspalveluihin, ja he antoivat niille arvosanaksi täydet viisi pistettä. Tyytymättömimmät asukkaat löytyivät samoilta alueilta kuin koulutuspalveluissakin eli Parmalasta (2,0), Räätykänmäestä (2,3), Kumelasta ja Uhkolasta sekä näiden lisäksi Koivurannasta (3,0).

Kyselyn taustatiedot

Kysely tehtiin sähköisesti 13.9.–27.9.2019 ja siihen vastasi 280 henkilöä. Vastauksia saatiin laajasti usealta eri asuinalueelta. Tyytyväisyyttä palveluihin mitattiin asteikolla 1–5 sekä avoimilla kysymyksillä. Kyselyn kysymykset koskivat joukkoliikenne-, koulutus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveys-, vammais-, vanhus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluiden saavutettavuutta ja laatua.

Suurin osa vastaajista oli naisia (72,5 %) ja eniten vastaajia oli ikäryhmästä 35–44 vuotiaat (28,9 %). Yli 55-vuotiaita oli noin 40 prosenttia vastaajista. Suurin osa heistä asuu kahden hengen taloudessa (39,6 %). Vastaajista 44 prosentilla on lapsia ja suurimmalla osalla heistä yksi tai kaksi lasta. Kysely oli osa kaupunkikehityksen parhaillaan toteuttamaa palveluverkkoselvitystä, jolla kartoitetaan koko Riihimäen kaupungin palveluiden tilannetta ja tulevaisuutta. Palveluverkkoselvitys valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille! Erityiskiitos aktiivisesta vastaamisesta avoimiin kysymyksiin.

Asukastilaisuus: Mikä palveluissa on hyvää, mikä vaatii kehittämistä?

Palveluverkkoaiheesta järjestetään asukastilaisuus 31.10.2019 klo 17.30–20.30 auditoriossa osoitteessa Kalevankatu 5–11 (vanha kauppaoppilaitos, Peltosaaren koulun väistötila). Tilaisuuden tarkoituksena on kuulla asukkaita ja keskustella vilkkaasti kaupungin palveluiden tasosta ja toimivuudesta. Minkälaisena sinä näet Riihimäen palveluverkon vuonna 2040? Tervetuloa keskustelemaan ja osallistumaan ryhmätöihin!

Lisätiedot:

Hannu Mattila
rakennuspäällikkö
040 3304 872
Tilakeskuksen toimisto V. O. Mäkisen katu 2, 11120 RiihimäkiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3

Kommentit on suljettu.