Jussilantien asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 7. – 11.9.2020 saakka)

Jussilantien asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 10.8. – 11.9.2020 (MRA 30 §) kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.riihimaki.fi/jussilantien-asemakaavamuutos/ sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs). Kaavoitettava alue sijaitsee Jussilantien varressa. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle kuuden erillispientalotontin muodostuminen. Yhteys alueen länsipuoliselle virkistysalueelle Jussilantien kautta on tarkoitus säilyttää. Esittely- ja keskustelutilaisuus luonnoksesta pidetään torstaina 27.8.2020 klo … Lue lisää

Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta, Versowood Oy (kuulutus on nähtävillä 3. – 17.8.2020)

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n ja vastaavan asetuksen 65 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Versowood Oy hakee rakennuslupaa teollisuusvaraston (4800 m2, tekstiilipintainen PVC-pinnoitettu) rakentamiselle omistamalleen 694-4-4-6 kiinteistölle osoitteessa Kulmalan puistokatu 3. Rakennuspaikalta puretaan samalla entinen sahatavarakatos. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnan kansliassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (kolmas kerros), 11130 Riihimäki. Niihin tutustumista varten pyydämme Koronaviruksen … Lue lisää

Hämeen ELY-keskuksen kuulutus: Riihimäen Veden Riutanharjun vedenottamon tarkkailusuunnitelmaehdotus (kuulutus on nähtävillä 3.8. – 31.8.2020)

Asia Riihimäen Vesi on toimittanut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) hyväksyttäväksi tarkkailusuunnitelman Riihimäen kaupungin Hiivolan kylään rakennettavan Riutanharjun pohjavedenottamon vaikutusten tarkkailemiseksi ennen vedenottoa ja vedenoton alkamisen jälkeen. Tarkkailuvelvoite on annettu vedenottolupaa koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 113/04.09/2013. Tarkkailusuunnitelmaan sisältyy vedenottomäärän, pohjaveden pinnankorkeuden ja vedenlaadun sekä läheisen tekolammen pinnankorkeuden tarkkailua. Hämeen ELY-keskus tekee tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä … Lue lisää

Aluehallintoviraston ilmoitus päätöksen kuuluttamisesta, Antti Mäki (kuulutus on nähtävillä 8.7.–14.8.2020)

Hakija: Antti Mäki Dnro: ESAVI/8135/2020 Asia: Maalämmön keruuputkiston asentaminen pohjavesialueelle ja valmistelulupa, Riihimäki Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.7.–14.8.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Päätös, Antti Mäki

Meijerintie 21 asemakaavan vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 14.6. – 11.12.2020 saakka)

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan, erityisesti logistiikka- ja varastotoiminnan, sijoittuminen alueelle hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen. Kaava-alue sijaitsee Meijerintien ja Retkiojantien risteyksen länsipuolella. Kaava-alue käsittää noin 15 ha suuruisen alueen, joka rajautuu pohjoisessa teollisuustonttiin, idässä Meijerintiehen ja lounaassa Retkiojantiehen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi … Lue lisää

Jussilantien asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 3.4. – 3.10.2020)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue asumiseen. Kaavamuutosalue sijaitsee Jussilantien varrella, sen eteläpuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Jussilantien katualueeseen, lännessä lähivirkistysalueeseen, etelässä omakotitontteihin ja idässä Uramontiehen. Alueen pinta-ala on noin 7200 m2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/jussilantien-asemakaavamuutos tai kaavoituksen ilmoitustaululla … Lue lisää