Vanha kaupungintalo, Kalevankatu 1, asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 18.10.2020 – 18.4.2021 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Suunnittelualueella sijaitsee Riihimäen vanha kaupungintalo, jonka vanhempi osa on tarkoitus osoittaa asemakaavalla säilytettäväksi ja laajennusosan paikalle arvioidaan mahdollisuutta sijoittaa asuinkerrostalo. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa Kokinmäen varteen erillispientalotontti. Asemakaavamuutoksella huomioidaan alueen ja rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo. Alueen pinta-ala on noin 7300 m2. Osallistumis- … Lue lisää

Ilmoitus kuulutuksesta; Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta, Teollisuuskatu 1 (kuulutus on nähtävillä 8.10. – 16.11.2020 saakka)

Asia Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.10.2020 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on HAMELY/1349/2020. Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito Kuulutus päätöksestä ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 8.10.-16.11.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset.  Valitusaika päättyy 16.11.2020. Kuulutus ELY-keskus 8.10.2020 ELY-keskuksen päätös 8.10.2020 Valitusosoitus

Kiinteistökatselmus kaupungin eteläosan alueella (kuulutus on nähtävillä 25.9. – 30.11.2020 saakka)

Kiinteistönomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta tulee lokakuun ja marraskuun 2020 aikana toimittamaan rakennusjärjestyksen 3.4. kohdan tarkoittaman katselmuksen kaupungin eteläosan alueella. Alue rajautuu etelään linjasta Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennukset, niiden julkisivut ja muut ulkopuoliset osat sekä ympäristökuvaan vaikuttavat piha-alueet, rakennelmat ja … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, Kuljetus ja maansiirto Viita Oy (kuulutus on nähtävillä 23.9. – 2.11.2020 saakka)

Ympäristöjohtaja on 22.9.2020 myöntänyt päätöksellään 6/2020 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Kuljetus ja maansiirto Viita Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle alueella, joka muodostaa Meijerintie 5-17 asemakaavan mukaisen tontin 694-25-2515-3. Tonttia ei ole vielä lohkottu, ja se koostuu luvan myöntämishetkellä määräaloista 694-4-403-2-244-M501, 694-25-9903-3-M501 ja 694-25-9901-0-M503 sekä tontista 694-25-2515-2 poislukien määräala 694-25-2515-2-M501. Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta … Lue lisää

Meijerintie 21 asemakaavan vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 14.6. – 11.12.2020 saakka)

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §). Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan, erityisesti logistiikka- ja varastotoiminnan, sijoittuminen alueelle hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen. Kaava-alue sijaitsee Meijerintien ja Retkiojantien risteyksen länsipuolella. Kaava-alue käsittää noin 15 ha suuruisen alueen, joka rajautuu pohjoisessa teollisuustonttiin, idässä Meijerintiehen ja lounaassa Retkiojantiehen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot (kuulutus on nähtävillä 28.2.-31.12.2020)

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä teknisen palvelukeskuksen toimialueen asumispalveluista, os. V.O.Mäkisen katu 2. Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman Kiinteistöpalveluihin. Lisätietoja kaupungin vuokra-asunnoista antaa … Lue lisää