Hallinto- ja konsernipalvelut Yleinen

Henkilöstökysely: Kunnassa tehdään merkityksellistä työtä

Riihimäen henkilöstökyselyn tuoreet tulokset kertovat muun muassa sen, että kunta-alan työhyvinvoinnin vahvuutena on kokemus merkityksellisestä ja tärkeästä työtä. Riihimäen kaupungin henkilöstöstä peräti 91 prosenttia kertoo pitävänsä työstään ja 92 prosenttia kokee työnsä tärkeäksi ja merkitykselliseksi, joka vastaa kunta-alan yleistä tilannetta. Suurin osa eli 94 prosenttia vastaajista kokee omaavansa työssään tarvittavan ammattitaidon ja osaamisen.

Riihimäen kaupungin henkilöstöhallinto toteuttaa joka vuosi koko kaupungin henkilöstölle suunnatun henkilöstökyselyn. Tänä vuonna henkilöstökysely toteutettiin laajana versiona, johon on saatavissa vertailutiedot vuodelta 2017.

Esimiestyö ja johtaminen mallikasta

Johtamisen ja esimiestyön taso nähtiin yleisesti erittäin hyvänä ja osa-alueen arviot olivat noin 4 (asteikolla 1–5). Esimiehen koetaan arvostavan ja luottavan työntekijöihinsä (79 % vastaajista). Tukea ja kannustusta esimiestaholta kokee tarvittaessa saavansa 75 prosenttia vastaajista (koko kunta-ala 66 %). Suurin osa vastaajista kokee esimiesten ohjaavan ja suunnittelevan työyksikön toimintaa tavoitteiden suuntaisesti.

Työnantajamielikuva kaupungin oman henkilöstön keskuudessa on hyvällä tasolla. Riihimäen kaupunki koetaan hyvänä ja turvallisena työnantajana (70 % vastaajista). Suurin osa vastaajista on valmis suosittelemaan kaupunkia työantajana tuttavalleen (61 %) ja näkee positiivisena tulevaisuuden työnäkymät kaupungin palveluksessa (67 %).

Kehittämishaasteisiin puututaan heti

Koko kaupungin tasolla kehittämistä vaativiksi osa-alueiksi nousivat vuoden 2017 tapaan kokemus resurssien riittämättömyydestä ja haasteet sijaisjärjestelyissä. Kokemukset työssä jaksamisen ongelmista ovat lisääntyneet. Peräti 34 prosenttia vastaajista kertoo kokeneensa kuluneena vuonna haasteita työssä jaksamisessaan.

”Työkyvyn ylläpidon haasteisiin tullaan panostamaan vuonna 2020 käynnistämällä yhteistyössä Kevan ja työterveyshuollon kanssa työkykyjohtamisen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea esimiehiä työkykyjohtamisessa sekä työkykypulmien ennakoinnissa ja varhaisessa tuessa”, kertoo Riihimäen kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Ojanen.

Työyksikön resurssimitoituksen kokee työtä vastaavaksi vain 38 % vastanneista (2017: 42 %, koko kunta-ala 43 %). Vastaajista 47 % oli tyytyväisiä työyksikkönsä sijaisjärjestelmän toimivuuteen ja sijaisten saatavuuteen (2017: 51 %). Lyhytaikaisten sijaisten saannin vaikeudet koettelevat tällä hetkellä erityisesti vanhusten hoidon ja varhaiskasvatuksen tehtäviä.

”Resurssien riittämättömyyden kokemus edellyttää kaikissa työyksiköissämme jatkuvaa ennakkoluulotonta töiden uudelleenarviointia ja kehitystyötä, jotta käytettävissä olevilla resursseilla voidaan entistä paremmin vastata palveluntarpeisiin ja turvata henkilöstön työhyvinvointi”, Ojanen sanoo.

Henkilöstökysely 2019 pähkinänkuoressa
  • Henkilöstöhallinto toteuttaa joka vuosi henkilöstökyselyn, jonka laajuus vaihtelee eri vuosina. 2020 tehtiin laajempi kysely, jota voidaan verrata vuoden 2017 tuloksiin.
  • Kyselyn avulla kerätään tietoa henkilöstön työstään ja työhyvinvoinnistaan ja kokemastaan työyhteisönsä nykytilasta.
  • Henkilöstökysely on työväline työyhteisön kehittämiseen ja kyselyn tuloksia käytetään kullakin toimialalla ja kaikissa työyksiköissä oman kehittämistyön tukena.
  • Kyselyssä vastattiin työhyvinvointia koskeviin väittämiin eri mieltä – samaa mieltä -asteikolla (1–5).
  • Tuloksia on voitu soveltuvin osin verrata Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 -tutkimuksen tuloksiin.

Taustatietoa vastaajista

  • Koko kaupunki: 799 vastaajaa eli 55 % henkilökunnasta
  • Vastaajista 82 % oli naisia ja 16 % miehiä
  • Vakinaisessa työsuhteessa on 85 % ja määräaikaisessa työsuhteessa 15 %
  • Esimiesasemassa 9 % vastaajista
  • Hallintokuntien osuus koko kaupungin vastaajista:

Hallinto- ja konsernipalvelut 6 %

Elinvoimapalvelut 6 %

Sivistys ja osaaminen 53 %

Teknisen palvelukeskuksen toimiala 7 %

Sosiaali- ja terveystoimiala 26 %

Riihimäen vesi 2 %

(Kyselyn otanta vastaa Riihimäen kaupungin henkilökunnan koko rakennetta.)

Lisätiedot:

Päivi Ojanen
henkilöstön kehittämispäällikkö
050 539 7383OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.