Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus Tekniset palvelut

Hämeenkatu 48-50 Rity asemakaavan muutos

Kaavaluonnos on nähtävillä 11.10. – 9.11.2021.

Nykyinen RITY-talo

 

Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 48 on kumppaninsa T2H Rakennus Oy:n kanssa tehnyt suunnitelmia tontilla sijaitsevan rakennuksen eli ns. Rity-talon korvaamisesta uudella asuin- ja liikerakennuksella. Hanke edellyttää asemakaavan muuttamista ja tontilla sijaitsevan rakennuksen purkamista.

Olemassa olevalle rakennukselle on myönnetty kaupungin purkulupa vuonna 2017. Kaupungin pyytämässä lausunnossa purkuhakemuksesta Museovirasto toteaa muun muassa: Rity-talo ei sijaitse valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä. Alkuperäisestä suunnitelmasta on toteutettu vain puolet. Rakennusta on korjattu useaan otteeseen niin, että alkuperäisiä sisätiloja ei ole juurikaan nähtävissä. Lisäksi rakennus vaatisi suuria panostuksia kunnostustoimenpiteisiin. Näin ollen Museovirasto ei vastusta haettua purkulupaa. Koska rakennus kuitenkin sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla Hämeenkadun päätteenä, on uudisrakentamisen laatuun ja toteutukseen sekä ympäristöön sopeuttamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kiinteistö Oy Riihimäen Hämeenkatu 48 on hakenut asemakaavan muutosta omistamalleen tontille 694-1-9010-20. Tontin pinta-ala on 3 084 m2. Asemakaavan muutoksen kohteena olevalla tontilla on voimassa
asemakaava vuodelta 1992. Liike- ja toimistorakennusten tontilla (K) on rakennusoikeutta 2 297 k-m2.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.6.2018 hyväksyä asemakaavan muutoksen laatimisen tontille tavoitteena mm. seuraavat periaatteet:
Tontin käyttötarkoitus muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL), jolle osoitetaan liiketiloja katutasoon Hämeenkadun puolelle. Tontille osoitetaan rakennusalat kahdelle kerrostalolle, joiden kerrosluvut ovat 4-5 ja 8-9. Matalampi rakennus sijoittuu Valtakäyrän varrelle ja korkeampi Hämeenkadun päätteeksi. Tontille osoitettavien kerrostalojen yhteenlaskettu asumiseen varattu kerrosala on n. 4500 m2. Tämän lisäksi tontille osoitetaan rakennusoikeutta liiketiloja ja asumiseen liittyviä yhteisiä tiloja varten. Tavoitteena on täydentää laadukkaasti Riihimäen kaupunkikeskustaa.

Aloitusvaihe

Asemakaavamuutoksen vireilletulokuulutus Aamupostissa 10.3.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  19.3.2019, päivitetty 17.6.2021
Rity:n kiinteistön historiaa

Luonnosvaihe

Hämeenkatu 48-50 Rity asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 11.10. – 9.11.2021 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Mahdollisen mielipiteen kaavaluonnoksesta voit toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

Kaavaluonnosaineisto:
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen
Luonnosvaiheen viitesuunnitelma
Kaavaluonnoksesta 19.10.2021 järjestetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio.

Näkymä Valtakadulta kohti suunnittelualuetta. Havainnekuva.

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 0 Kyllä 7 Ei 0

Kommentit on suljettu.