Yleinen

Etätyö ja digitaaliset työvälineet tehostivat työntekoa poikkeusoloissa

Riihimäen kaupunki selvitti kevään poikkeusolojen vaikutusta työntekijöidensä työhyvinvointiin sekä etätyökäytäntöjen toimivuutta torstaina 24. syyskuuta toteutetulla robottipuhelulla. Puhelun tavoittamista vastaajista 179 henkilöä vastasi koko kyselyyn. Vastaajia oli melko tasaisesti kaikilta kaupungin toimialoilta- ja alueilta. Robotti soitti kaikkiin kaupungin työntekijöiden työpuhelimiin. Koska kaikilla kaupungin työntekijöillä ei ole työpuhelinta tai heillä ei työnkuvansa puolesta välttämättä ollut mahdollisuutta vastata puheluun, oli kaikilla työntekijöillä myös mahdollisuus soittaa robotille itse ilmaiseksi.

”Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä kaupungin toimintaan, ja etätyöhön siirtyminen sujui pääasiassa hyvin. Poikkeustilanteella oli kuitenkin myös työhyvinvointia heikentäviä vaikutuksia, joten niihin meidän tulee kiinnittää huomiota tilanteen nyt mahdollisesti toistuessa ja pitkittyessä”, henkilöstöpäällikkö Taina Köninki sanoo.

Vastaajista 76 prosenttia oli sitä mieltä, että kaupunki onnistui työnantajana koronapandemiaan liittyvässä ohjeistamisessa ja sisäisessä viestinnässä joko riittävästi tai hyvin. Erittäin hyvin kaupunki onnistu 11 prosentin mielestä, melko huonosti 12 prosentin mielestä ja erittäin huonosti yhden prosentin mielestä.

Kevään koronapandemiaan liittynyt poikkeustilanne heikensi työhyvinvointia hieman 39 prosentilla vastaajista. Seitsemän prosenttia koki tilanteen heikentäneen työhyvinvointiaan paljon, 15 prosenttia koki työhyvinvoinnin hieman parantuneen ja viisi prosenttia koki sen parantuneen merkittävästi. Vastaajista 34 prosenttia koki, ettei poikkeustilanteella ollut vaikutusta työhyvinvointiin.

Vastaajista 69 prosenttia koki joko palautuneensa koronakevään mahdollisesti tuomasta ylimääräisestä kuormituksesta kesän aikana tai ei ollut lainkaan kokenut ylimääräistä kuormitusta.19 prosenttia koki, ettei ollut palautunut ja 12 prosenttia ei osannut sanoa.

Etätyötä keväällä teki 64 prosenttia vastaajista, ja heistä 32 prosenttia koki etätyön parantaneen työhyvinvointiaan hieman. 15 prosentin työhyvinvointia etätyö paransi paljon, 25 prosenttia vastaajista ei nähnyt asialla vaikutuksia ja 22 prosenttia koki etätyön heikentäneen työhyvinvointiaan vähän. Kuusi prosenttia koki etätyön heikentäneen työhyvinvointiaan paljon.

Kaupungilla käytössä olevat työvälineet ja yhteydet mahdollistivat etätyön tekemisen 66 prosentin mielestä joko hyvin tai riittävästi. Erittäin hyvin ne mahdollistivat työnteon 14 prosentin mielestä, melko huonosti 15 prosentin mielestä ja huonosti viiden prosentin mielestä.

Myös digitaalisten työmenetelmien haltuunoton etätyössä koettiin sujuneen pääasiassa hyvin. Näin vastasi 53 prosenttia. Erittäin hyvin haltuunotto sujui 23 prosentin mielestä, riittävästi 22 prosentin mielestä ja melko huonosti kolmen prosentin mielestä.

Vastaajista 67 prosenttia koki, että poikkeustilanne toi työhön uusia työnteon tapoja, jotka tehostivat tai kehittivät työtä. Tällaisina työtä tehostaneina asioina mainittiin muun muassa digitaaliset työvälineet, joiden koettiin helpottaneen kokoustamista. Samalla kokousten koettiin tehostuneen ja asiaa helpotti sekin, ettei siirtymiin mennyt aikaa. Vastaajista 33 prosenttia ei kokenut työnteon tehostuneen poikkeustilanteessa.

”On merkittävää, että näin suuri osa vastaajista koki etätyön ja digitaalisten työvälineiden laajemman käyttöönoton tehostaneen työntekoa. Jatkossa onkin pidettävä huoli siitä, että uudet käytännöt ja työvälineet saadaan vakiintumaan myös niin sanotussa normaalitilanteessa”, Taina Köninki sanoo.

Koronapandemiaa vastaavan poikkeustilanteen toistuessa kaupungilta työnantajana toivottiin ennen kaikkea selkeää ohjeistamista ja viestintää sekä etätyön mahdollistavia työvälineitä. Lisäksi toivottiin tukea ja joustavuutta työntekoon.

Ensimmäisen robottipuhelun Riihimäki toteutti toukokuussa. Robottipuhelut ovat osa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran käynnistämää, koordinoimaa ja rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa kokeillaan robottipuhelutekniikkaa kuntalaisten kuulumisten ja palvelutarpeen selvittämiseen Riihimäellä, Kuhmoisissa ja Loviisassa.

Lisätietoja:

Taina Köninki
henkilöstöpäällikkö
040 330 4085OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.