Hyppää sisältöön

Omaishoidon tuki

Yleiset perusteet

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahaan sidottu.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos:

 • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
 • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
 • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi.
 • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
 • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
 • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
 • Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto.

  Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin tai tuki korvaa kotihoidon tai palveluasumisen. Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää ja käyttää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5-7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja, saa kuntoutusta tai opetusta. Hoidon vaativuus mitoitetaan toimintakykymittareilla. Avun tarvetta määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä  toimintakykymittareilla.

  Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä, asiakkaalle ei synny subjektiivista oikeutta tukeen. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea.

 • Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Lyhytaikaishoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen määrää yli viikon kestävän hoitojakson osalta.

 • Kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat kolme vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti.

  Omaishoidon tuen perusteet