Hyppää sisältöön

Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaaliset palvelut tukevat niin yksilöitä ja perheitä erilaisissa elämäntilanteissa tarjoamalla muun muassa kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä, perhekuntoutusta, lasten ja nuorten ehkäiseviä päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä muita ryhmämuotoisia palveluita. Asiakkaina on niin lapsia, nuoria kuin vanhempia.

Palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä palveluohjauksen ja virka-aikaisen päivystyksen numeroon  019 758 4242. Nuortentalo Nuppiin nuori tai perhe voi olla myös yhteydessä suoraan.

Yksilöllistä, kunnioittavaa ja aitoa kohtaamista

Psykososiaalisissa palveluissa työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia: sosiaaliohjaajia, kuntoutuksen ohjaajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja ja ehkäisevä päihdetyöntekijä. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä lapsiperheiden palveluohjauksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on asiakkaan ja perheiden omien voimavarojen vahvistuminen ja mielekkään arjen mahdollistuminen. Tärkeää on ilon löytyminen arjesta, toivon vahvistuminen ja onnistumisten huomaaminen.

Psykososiaalisissa palveluissa tuetaan hyvää lapsuutta, nuoruutta ja vanhemmuutta. Lähestymistapamme on perhekeskeinen. Työskentelyssä pyritään asiakkaan ja perheen yksilölliseen, kunnioittavaan ja aitoon kohtaamiseen.

 • Perheneuvolassa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa, tutkimuksia, terapeuttista tukea ja sovittelua ja mietitään ongelmiin ratkaisuja yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opettajien, terveydenhoitajien ja päiväkodin työntekijöiden kanssa aina perheen luvalla.

  Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolan työntekijöinä on psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja tarvittaessa lastenpsykiatri.

  Ota yhteyttä, kun

  • haluat keskustella lapsesi kasvatuksesta ja kehityksestä
  • lapsen asiat huolestuttavat kotona, päivähoidossa tai koulussa
  • lapsi on liian levoton tai arka
  • perheessä on isoja äkillisiä muutoksia
  • perheenjäsenillä on keskinäisiä ristiriitoja
  • vanhemmat harkitsevat eroa ja eroon liittyvät asiat huolestuttavat
  • omat voimat vanhempana eivät tunnu riittävän.

  Ajanvaraus

  Perheneuvolan uudet riihimäkeläiset asiakkaat ilmoittautuvat palveluohjauksen kautta, p. 019 758 4242 klo 8-16.

  Hausjärven ja Lopen uudet asiakkaat ilmoittautuvat soittamalla p. 050 500 1988. Vastaamme soittopyyntöön heti, kun se on mahdollista.

   

  Pulmakulma on matalankynnyksen etäpalvelu Hausjärven ja Lopen lapsiperheille (alle 13-vuotiaiden vuotiaiden vanhemmat).

  Pulmakulma tarjoaa keskustelua, ohjausta ja neuvontaa perhe-elämän arjen pulmiin, lastenkasvatukseen ja perheen ihmissuhteisiin. Tapaamisia järjestetään 1-3 kertaa.

  Ajan voit varata sähköpostitse  osoitteesta pulmakulma@riihimaki.fi. Tapaamiset toteutuvat sähköpostiin saamasi Teams-linkin kautta. Tapaamisesta tehdään kirjaus tietojärjestelmäämme.

 • Nuortentalo Nupin palvelut ovat tarkoitettu 12–17-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Palveluita tarjotaan Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kuntalaisille. Työskentelyotteemme on voimavara- ja ratkaisukeskeinen.

  Pyrimme ohjauksen, neuvonnan ja kuntouttavan työskentelyn kautta tukemaan nuoria ja heidän perheitään. Työryhmämme on moniammatillinen ja työskentelemme paljon myös muiden toimijoiden kanssa.

  Nuortentalo Nupin palveluita ovat:

  • Matalankynnyksen 1–3 kerran käynnit (asiakkaan omalla yhteydenotolla).
  • Työparius ja konsultaatiokäynnit toisten toimijoiden kanssa sekä
  • Kuntouttavan psykososiaalisen työskentelyn jaksot.
  • Nuortentalo Nuppiin tullaan lapsiperheiden palveluohjauksen kautta (pl. matalankynnyksen 1–3 kerran käynnit). Lapsiperheiden palveluohjaus ja päivystys arkisin klo 8–16 p. 019 758 4242.

  Nuortentalo Nuppi Facebookissa

  @nuortentalonuppi Instagramissa

 • Perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista muutostyötä, jossa asiakkaan oma aktiivinen rooli on keskiössä. Perhetyö pyritään toteuttamaan oikea-aikaisesti ja oikeanlaista tukea tarjoten perheiden yksilölliset tilanteet huomioiden.

  Perhetyössä voidaan esimerkiksi

  • tukea vanhemmuutta
  • ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjata kodin arjen ja arkirutiinien hallinnassa
  • vahvistaa perheen toimintakykyä
  • tukea perheen vuorovaikutustaitoja
  • tukea perheen sosiaalisen verkoston laajentamista

  Työskentelyn pohjalla on palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyöhön voi olla myös lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä. Perhetyössä on mukana perheen vastuutyöntekijä, sekä muu läheis- ja viranomaisverkosto.

   

  Perhekuntoutus Toivola ja Onnela-työskentely

  Perhekuntoutus on tavoitteellista ja suunnitelmallista muutostyötä. Perhekuntoutus pyritään toteuttamaan oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisella tuella perheen yksilöllinen tilanne huomioon ottaen. Työskentelyn perustana on palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma.

  Yhden perheen työskentelyssä on mukana kaksi perhekuntoutuksen työntekijää. Perhekuntoutusta toteutetaan maanantaista perjantaihin päivä ja ilta-aikaan, sekä tarvittaessa lauantaisin.

  Perhekuntoutusta toteutetaan kahdenlaisena palveluna:

  • Toivolan perhekuntoutusasunnolla ja
  • perheen kotiin tehtävänä Onnela-työskentelynä.

  Toivolan ja Onnelan perhekuntoutus poikkeavat intensiivisyydeltään toisistaan. Toivolan työskentely on tuntimäärältään laajempaa.

   

  Kotola – ryhmämuotoinen päiväperhekuntoutus

  Ryhmämuotoista päiväperhekuntoutusta toteutetaan Kotolassa. Päiväperhekuntoutuksessa tarjotaan intensiivistä tukea perheen vuorovaikutukseen ja arjen hallintaan. Kotolassa on kerrallaan maksimissaan neljä perhettä, vertaistuki on keskeistä toiminnassa. Kotola-jakson intensiivisyys ja kesto määritellään perheen tarpeiden mukaan.

  Kotolan päiväohjelma sisältää muun muassa:

  • vanhempien ja lasten yhteistä ohjattua toimintaa,
  • ulkoilua,
  • yhteisiä ruokailuja,
  • lasten lepohetken ja
  • vanhempien omaa työskentelyä erilaisten teemojen pohjalta.
 • Näe hyvä mus­sa

  Näe hyvä mus­sa -toi­min­ta ja van­hem­pain­ryh­mät

  Riihimäen Perhe- ja sosiaalipalvelut on mukana STEA:n rahoittamassa Näe hyvä mussa -hankkeessa (2019–2021) yhteistyössä Parasta Lapsille ry:n kanssa. Kyseessä on lasten tuetut viikonloppuleirit ja vanhempainryhmät.

  Parasta Lapsille -järjestön Näe hyvä mussa -hankkeen keskiössä on lapsiperheet, jotka ovat tuen tarpeessa. Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko ei riitä kannattelemaan ja silloin pienikin apu on merkittävää. Toiminnan punaisena lankana kulkee positiivinen pedagogiikka. Viikonloppuleireillä keskitytään näkemään jokaisessa lapsessa hyvä, vahvistamaan myönteisiä tunteita ja ruokkimaan onnistumisen kokemuksia.

  ”Ne sano mul­le, että mä oon iha­na”

  Hanketta toteutetaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa, jotka ovat Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere ja Oulu. Toimintaa on pilotoitu kahden vuoden ajan Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Hanke vastaa kuntien tarpeeseen tarjota 9–13-vuotiaiden lasten ikäryhmälle ja heidän perheilleen ennaltaehkäisevää tukea. Teemme vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa ohjaten oikeat perheet leiritoimintaan ja osaksi vanhempien vertaisryhmiä.

  Näe hyvä mussa -hankkeen verkkosivut

  Ice­hearts

  En­nal­taeh­käi­se­vää las­ten­suo­je­lu­työ­tä jouk­kueur­hei­lun avul­la

  Icehearts on varhaisen tuen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Mallia toteutetaan poikkihallinnollisesti yhdessä sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten kanssa.

  Riihimäen kaupunki ja Icehearts ovat yhteistyösopimuksella laajentaneet Icehearts-toimintaa Riihimäellä. Ensimmäinen vuonna 2015 perustettu joukkue sai lisävahvistusta, kun kaupungin toinen Icehearts-joukkue aloitti toimintansa syksyllä 2019. Riihimäen kaupunki on sitoutunut rahoittamaan kahden Icehearts-toimintamallin mukaisen joukkueen toimintaa 12 vuoden matkan ajan. Yhteen joukkueeseen mahtuu noin 25 lasta.

  Suomen Icehearts ry:n verkkosivut

Yhteystiedot