Hyppää sisältöön

Perhesosiaalityö ja lastensuojelu

Lastensuojelu on sosiaalihuollon erityispalvelu, johon turvaudutaan, kun muut tukitoimet on käytetty ja ne ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Tällöin lastensuojelu tukee lapsen vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä järjestämällä palveluja ja tukitoimia alle 18-vuotiaalle lapselle ja hänen perheelleen.

Tavoitteena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Tärkeää on lapsen näkökulman ja oikeuksien toteutuminen sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa, hoivassa ja huolenpidossa.

Lastensuojelussa perheen kanssa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja muita alan ammattilaisia. Jokaiselle lapselle on lastensuojelussa nimetty oma lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

 • Lastensuojelun sosiaalityössä pyrimme tavoitteelliseen työskentelyyn ja myönteiseen muutokseen perheen arjessa. Kaikista tukitoimista sovimme yhdessä perheen ja lapsen kanssa asiakassuunnitelmassa. Tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvatusmahdollisuuksia. Perheiden tukitoimia ovat esimerkiksi sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kotipalvelu, perhetyö, tukiperhetoiminta ja erilaiset vertaisryhmät.

  Lastensuojelussa perheen kanssa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja muita alan ammattilaisia. Jokaiselle lapselle on lastensuojelussa nimetty oma lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

  Sijaishuolto

  Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen asumista kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voi tulla kysymykseen, mikäli vanhemmat eivät eivät pysty turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä tai lapsi omalla käyttäytymisellään vakavasti vaarantaa kasvunsa tai kehityksensä. Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on viimesijainen keino.

  Sijoituksen aikana pyritään vahvistamaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukemaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Vanhempien kasvatustehtävä on ensisijainen ja sijaishuollon tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen. Lapsi voidaan sijoittaa omaan lähiverkostoonsa tai perhehoitoon. Mikäli nämä eivät ole mahdollisia, lapsi sijoitetaan laitokseen.

  Jälkihuolto-oikeus

  Jälkihuolto-oikeus syntyy, kun lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle vähintään puoli vuotta. Jälkihuolto-oikeus voi jatkua enintään 25-vuotiaaksi saakka. Jälkihuollon tukitoimet räätälöidään lapsen tai nuoren tarpeiden pohjalta. Etenkin nuoren kohdalla tuki kohdistetaan itsenäistymiseen.

 • Mäkikujan perhetukikeskus on Riihimäen kaupungin omistama lapsille ja nuorille tarkoitettu lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö. Mäkikujan perhetukikeskuksessa on kaksi osastoa, vastaanotto-osasto Vanamo ja nuorten osasto Apila.

  Mäkikujalla toteutetaan suunnitelmallista arvioivaa ja kuntouttavaa työskentelyä yhdessä lapsen, perheen ja muiden lapsen ympärillä olevien toimijoiden kanssa.

  Kenelle palvelua tarjotaan?

  Palvelua tarjotaan kiireellisesti sijoitetuille, avohuollon tukitoimin sijoitetuille ja huostassa oleville riihimäkeläisille lapsille ja nuorille. Osastoilla on yhteensä 14 paikkaa. Lisänä päiväosastotoiminta, jonka sisältö rakennetaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

  Mäkikujan toiminnan keskiössä ovat lapsi ja perhe, ja lapsi nähdään vahvuuksiensa kautta. Ohjaavina periaatteina ovat yksilöllisyyden ja kohtaamisen kunnioittaminen. Mäkikujan perhetukikeskuksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, aito välittäminen, turvallisuus ja toiminnallisuus sekä lapsilähtöisyys. Asiakastyössä painottuu erityisesti ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen osaaminen.

Yhteystiedot