Hyppää sisältöön

Perhekeskuspalvelut

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Perhekeskuspalvelut tukevat sinua ja perhettäsi erilaisissa elämäntilanteissa tarjoamalla muun muassa kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä, perhekuntoutusta, lasten ja nuorten ehkäiseviä päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä muita ryhmämuotoisia palveluita. Asiakkainamme on niin lapsia, nuoria kuin vanhempiakin.

Voit hakeutua palveluihin ottamalla yhteyttä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palveluohjaukseen ja neuvontaan. Voit olla yhteydessä myös suoraan Nuortentalo Nuppiin.

Yksilöllistä, kunnioittavaa ja aitoa kohtaamista

Perhekeskuspalveluissa työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia: sosiaaliohjaajia, kuntoutuksen ohjaajia, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja ja ehkäisevä päihdetyöntekijä. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä lapsiperheiden palveluohjauksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteena on asiakkaan ja perheiden omien voimavarojen vahvistuminen ja mielekkään arjen mahdollistuminen. Tärkeää on ilon löytyminen arjesta, toivon vahvistuminen ja onnistumisten huomaaminen.

Perhekeskuspalveluissa tuetaan hyvää lapsuutta, nuoruutta ja vanhemmuutta. Lähestymistapamme on perhekeskeinen. Työskentelyssä pyritään asiakkaan ja perheen yksilölliseen, kunnioittavaan ja aitoon kohtaamiseen.

 • Perheneuvolassa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa, tutkimuksia, terapeuttista tukea ja sovittelua ja mietitään ongelmiin ratkaisuja yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opettajien, terveydenhoitajien ja päiväkodin työntekijöiden kanssa aina perheen luvalla.

  Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolan työntekijöinä on psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ja tarvittaessa lastenpsykiatri.

  Ota yhteyttä, kun

  • haluat keskustella lapsesi kasvatuksesta ja kehityksestä
  • lapsen asiat huolestuttavat kotona, päivähoidossa tai koulussa
  • lapsi on liian levoton tai arka
  • perheessä on isoja äkillisiä muutoksia
  • perheenjäsenillä on keskinäisiä ristiriitoja
  • vanhemmat harkitsevat eroa ja eroon liittyvät asiat huolestuttavat
  • omat voimat vanhempana eivät tunnu riittävän.

  Ajanvaraus

  Perheneuvolan uudet riihimäkeläiset asiakkaat ilmoittautuvat palveluohjauksen kautta, p. 019 758 4242 klo 8-16.

  Hausjärven uudet asiakkaat ilmoittautuvat soittamalla p. 050 500 1988 ja Lopen uudet asiakkaat ilmoittautuvat soittamalla p. 040 571 6903. Vastaamme soittopyyntöön, kun se on mahdollista.

 • Nuortentalo Nupin palvelut ovat tarkoitettu 12–17-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Palveluita tarjotaan Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kuntalaisille. Työskentelyotteemme on voimavara- ja ratkaisukeskeinen.

  Pyrimme ohjauksen, neuvonnan ja kuntouttavan työskentelyn kautta tukemaan nuoria ja heidän perheitään. Työryhmämme on moniammatillinen ja työskentelemme paljon myös muiden toimijoiden kanssa.

  Nuortentalo Nupin palveluita ovat

  • Matalankynnyksen 1–5 kerran käynnit (asiakkaan omalla yhteydenotolla).
  • Työparius ja konsultaatiokäynnit toisten toimijoiden kanssa.
  • Kuntouttavan psykososiaalisen työskentelyn jaksot.

  Nuortentalo Nuppiin tullaan lapsiperheiden palveluohjauksen kautta (paitsi matalankynnyksen 1–3 kerran käynnit).

 • Perhetyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista muutostyötä, jossa asiakkaan oma aktiivinen rooli on keskiössä. Perhetyö pyritään toteuttamaan oikea-aikaisesti ja oikeanlaista tukea tarjoten perheiden yksilölliset tilanteet huomioiden.

  Perhetyössä voidaan esimerkiksi

  • tukea vanhemmuutta
  • ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjata kodin arjen ja arkirutiinien hallinnassa
  • vahvistaa perheen toimintakykyä
  • tukea perheen vuorovaikutustaitoja
  • tukea perheen sosiaalisen verkoston laajentamista.

  Työskentelyn pohjalla on palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyöhön voi olla myös lastensuojelulain mukaista tehostettua perhetyötä. Perhetyössä on mukana perheen vastuutyöntekijä, sekä muu läheis- ja viranomaisverkosto.

  Perhekuntoutus Toivola- ja Onnela-työskentely

  Perhekuntoutus on tavoitteellista ja suunnitelmallista muutostyötä. Perhekuntoutus pyritään toteuttamaan oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisella tuella perheen yksilöllinen tilanne huomioon ottaen. Työskentelyn perustana on palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma.

  Yhden perheen työskentelyssä on mukana kaksi perhekuntoutuksen työntekijää. Perhekuntoutusta toteutetaan maanantaista perjantaihin päivä ja ilta-aikaan, sekä tarvittaessa lauantaisin.

  Perhekuntoutusta toteutetaan kahdenlaisena palveluna

  • Toivolan perhekuntoutusasunnolla ja
  • perheen kotiin tehtävänä Onnela-työskentelynä.

  Toivolan ja Onnelan perhekuntoutus poikkeavat intensiivisyydeltään toisistaan. Toivolan työskentely on tuntimäärältään laajempaa.

  Kotola – ryhmämuotoinen päiväperhekuntoutus

  Ryhmämuotoista päiväperhekuntoutusta toteutetaan Kotolassa. Päiväperhekuntoutuksessa tarjotaan intensiivistä tukea perheen vuorovaikutukseen ja arjen hallintaan. Kotolassa on kerrallaan maksimissaan neljä perhettä, vertaistuki on keskeistä toiminnassa. Kotola-jakson intensiivisyys ja kesto määritellään perheen tarpeiden mukaan.

  Kotolan päiväohjelma sisältää muun muassa

  • vanhempien ja lasten yhteistä ohjattua toimintaa,
  • ulkoilua,
  • yhteisiä ruokailuja,
  • lasten lepohetken ja
  • vanhempien omaa työskentelyä erilaisten teemojen pohjalta.
 • Näe hyvä mus­sa

  Näe hyvä mus­sa -toi­min­ta ja van­hem­pain­ryh­mät

  Riihimäen Perhe- ja sosiaalipalvelut on mukana STEA:n rahoittamassa Näe hyvä mussa -hankkeessa (2019–2021) yhteistyössä Parasta Lapsille ry:n kanssa. Kyseessä on lasten tuetut viikonloppuleirit ja vanhempainryhmät.

  Parasta Lapsille -järjestön Näe hyvä mussa -hankkeen keskiössä on lapsiperheet, jotka ovat tuen tarpeessa. Elämässä voi tulla hetkiä, kun oma tukiverkko ei riitä kannattelemaan ja silloin pienikin apu on merkittävää. Toiminnan punaisena lankana kulkee positiivinen pedagogiikka. Viikonloppuleireillä keskitytään näkemään jokaisessa lapsessa hyvä, vahvistamaan myönteisiä tunteita ja ruokkimaan onnistumisen kokemuksia.

  ”Ne sano mul­le, että mä oon iha­na”

  Hanketta toteutetaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa, jotka ovat Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere ja Oulu. Toimintaa on pilotoitu kahden vuoden ajan Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Hanke vastaa kuntien tarpeeseen tarjota 9–13-vuotiaiden lasten ikäryhmälle ja heidän perheilleen ennaltaehkäisevää tukea. Teemme vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa ohjaten oikeat perheet leiritoimintaan ja osaksi vanhempien vertaisryhmiä.

  Näe hyvä mussa -hankkeen verkkosivut

  Ice­hearts

  En­nal­taeh­käi­se­vää las­ten­suo­je­lu­työ­tä jouk­kueur­hei­lun avul­la

  Icehearts on varhaisen tuen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Mallia toteutetaan poikkihallinnollisesti yhdessä sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten kanssa.

  Riihimäen kaupunki ja Icehearts ovat yhteistyösopimuksella laajentaneet Icehearts-toimintaa Riihimäellä. Ensimmäinen vuonna 2015 perustettu joukkue sai lisävahvistusta, kun kaupungin toinen Icehearts-joukkue aloitti toimintansa syksyllä 2019. Riihimäen kaupunki on sitoutunut rahoittamaan kahden Icehearts-toimintamallin mukaisen joukkueen toimintaa 12 vuoden matkan ajan. Yhteen joukkueeseen mahtuu noin 25 lasta.

  Suomen Icehearts ry:n verkkosivut

Yhteystiedot

Perhekeskuspalvelut
Junailijankatu 14 ja Jarrumiehenkatu 15, 11100 Riihimäki
p. 019 758 4242 (palveluohjaus ja päivystys)

 Saari Mari, sosiaalisen tuen lähijohtaja
p. 040 658 6950, mari.saari@omahame.fi

Anttila Kati, psykologi, kasvatus- ja perheneuvonta
p. 050 500 1990, kati.anttila@omahame.fi

Kärkkäinen Anja, sosiaalityöntekijä, kasvatus- ja perheneuvonta
p. 040 571 6903, anja.karkkainen@omahame.fi

Musak­ka Heli, sosiaalityöntekijä, kasvatus- ja perheneuvonta
p. 050 500 1988, heli.musakka@omahame.fi

Ta­ka­la Outi, perhepsykoterapeutti, kasvatus- ja perheneuvonta
p. 050 440 8212, outi.takala@omahame.fi

Välimäki Eeva, psykologi, kasvatus- ja perheneuvonta
p. 050 500 1989, eeva.valimaki@omahame.fi

Ahl­qvist Heli, kuntoutusohjaaja, perhesosiaalityö
p. 040 330 4231, heli.ahlqvist@omahame.fi

Dern­ja­tin Eli­na, palveluohjaaja, perhesosiaalityö
p. 050 500 2027, elina.dernjatin@omahame.fi

Jokinen Paula, palveluohjaaja, perhesosiaalityö
p. 040 330 4229, paula.jokinen@omahame.fi

Tas­ki­nen Kir­si, kuntoutusohjaaja, perhesosiaalityö
p. 050 408 4029, kirsi.taskinen@omahame.fi

Toik­ka Iida, nuorten palvelujen lähijohtaja
p. 050 599 6125, iida.toikka@omahame.fi

Björn­holm Kat­ja, sosiaaliohjaaja, Nuortentalo Nuppi
p. 040 330 4354, katja.bjornholm@omahame.fi

Luos­ta­ri Susan­na, psykiatrinen sairaanhoitaja, Nuortentalo Nuppi
p. 050 538 7317, susanna.luostari@omahame.fi

Toi­vo­nen Vir­pi, palveluohjaaja, Nuortentalo Nuppi
p. 040 330 4232, virpi.t.toivonen@omahame.fi

Si­ni­sa­lo San­na, perhekuntoutuksen lähijohtaja
p. 050 430 3119, sanna.sinisalo@omahame.fi

Hai­ka­ra Suvi, kuntoutusohjaaja, perhekuntoutus
p. 050 439 4127, suvi.haikara@omahame.fi

Hil­tu­nen Lau­ra, sosiaaliohjaaja, perhekuntoutus
p. 040 583 6609, laura.hiltunen@omahame.fi

Man­sik­ka Mari, sosiaaliohjaaja, perhekuntoutus
p. 040 620 2518, mari.mansikka@omahame.fi

No­roi­la Vir­pi, sosiaaliohjaaja, perhekuntoutus
p. 050 464 8929, virpi.noroila@omahame.fi

Pirt­ti­mä­ki Kris­tii­na, kuntoutusohjaaja, perhekuntoutus
p. 050 439 6531, kristiina.pirttimaki@omahame.fi

Tu­po­la Vuok­ko, sosiaaliohjaaja, perhekuntoutus
p. 040 660 3125, vuokko.tupola@omahame.fi