Hyppää sisältöön

Palvelusetelit

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan palvelut, jotka on hankittu yksityiseltä palveluntuottajalta (kunnan hyväksymä palveluntuottaja) kunnan päätöksellä asetettuun palvelusetelin arvoon asti.

 • Palvelusetelimallissa kaupunki antaa palveluiden järjestäjänä asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas maksaa osan palvelun hinnasta. Asiakas maksaa omavastuuosuutena setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen ostaessaan palvelun kaupungin hyväksymältä palvelujen tuottajalta. Palveluntuottaja saa kaupungilta korvauksena asiakkaalle antamastaan palvelusta palvelusetelin arvon mukaisen summan.

  Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Tuloverolain mukaan asiakkaalle ei voida myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudesta aiheutuviin kustannuksiin. Sen sijaan asiakkaalle voidaan myöntää kotitalousvähennys palveluista, jotka hän ostaa palvelusetelillä myönnetyn palvelun lisäksi yksityiseltä palveluntuottajalta kokonaan omalla kustannuksellaan, koska tällöin on kyse täysin erillisestä työsuorituksesta.

 • Palvelusetelin myöntämisperusteet ovat samat kuin kaupungin itsensä tuottamissa palveluissa. Palvelutarve arvioidaan ja laaditaan asiakkaalle yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma myös silloin, kun asiakkaan palvelut järjestetään palvelusetelin avulla.

  Kaikille asiakkaille palveluseteli ei sovellu. Palvelusetelin myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas tai hänen edustajansa kykenee hankkimaan, arvioimaan ja valvomaan saamaansa palvelua. Mikäli asiakas ei pysty käytännössä hankkimaan palveluja palvelusetelillä sairauden, huonokuntoisuuden tai henkisen toimintakyvyn vajavuuden, esimerkiksi dementian tai muun vastaavan syyn takia, on syytä neuvotella asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa muulla tavoin järjestettävistä palveluista.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto Riihimäen sosiaali- ja terveystoimen itse tuottamalle tehostetulle palveluasumiselle. Palvelusetelillä järjestettävä palveluasuminen vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua. Asiakkaalla on aina mahdollisuus jäädä kaupungin järjestämien palveluiden piiriin. Palveluseteli on määrärahasidonnainen.

 • Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu riihimäkeläisille ikäihmisille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisesti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Heillä on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että he eivät enää selviydy kotona kotihoidon maksimaalisten palvelujen turvin.

  Palveluseteli myönnetään kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin ja SAS-työryhmän käsittelyn jälkeen. Kun asiakkaan palveluntarve on tehostettu palveluasuminen, asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Palvelusetelin käyttöönotosta sovitaan asiakaskohtaisesti sosiaalityöntekijän kanssa.

 • Asiakkaan tulee hakea paikkaa palveluasumisen hakemuslomakkeella sekä selvittää tulot täyttämällä tuloselvityslomake. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan bruttotulot. Asiakas on velvollinen antamaan kaupungille palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot.

  Tehostetun palvelusetelin arvo on tulosidonnainen eli siinä huomioidaan asiakkaan maksukyky. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämiseen käytetään kotihoidon asiakasmaksun määräytymisperusteen mukaista laskelmaa, jonka avulla määritetään palvelusetelin arvo. Hoivan omavastuuksi asiakkaalle jää 35 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaisista tulorajan ylittävistä bruttotuloista. Palvelusetelin arvoa laskettaessa hyväksyttävä hoivan hinnan enimmäismäärä on 101 €/vrk.

 • Asiakas valitsee itse sen tehostetun palveluasumisen palvelutalon, johon haluaa muuttaa. Valinta tulee tehdä Riihimäen kaupungin hyväksymistä palvelutaloista. Palveluntuottajan tarkat hintatiedot saa soittamalla palveluntuottajalle tai katsomalla palveluntuottajien omilta verkkosivuilta.

  Kun sopiva tehostetun palveluasumisen paikka on löytynyt, asiakas ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelun tuottamisesta. Sopimuksen teon yhteydessä asiakas luovuttaa palveluntuottajalle palvelusetelipäätöksen, josta ilmenee palvelusetelin arvo. Asiakas voi käyttää palveluseteliä vain hoivapalvelujen maksamiseen. Palvelusetelin käyttö alkaa siitä päivästä, kun asiakas sopimuksen mukaisesti muuttaa tehostetun palveluasumisen palvelutaloon. Palvelusetelin perusteella palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia setelin arvoon asti. Palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin arvon erotus jää asiakkaan maksettavaksi.

  Asiakas tekee palvelutuottajan kanssa erillisen sopimuksen palveluasunnon vuokraamisesta. Asiakas maksaa itse vuokran, ateriat, lääkkeet, hoitotarvikkeet ja hoivapalvelun palvelusetelin ylittävältä osalta sekä mahdollisesti hankkimiensa lisäpalvelujen maksut.

 • Asumispalvelupäätös myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Palvelusetelin arvo tarkistetaan vuosittain sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

 • Palveluntuottajan tai palvelutalon vaihtaminen on mahdollista. Asiasta tulee aina ensin neuvotella sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ja vaihtaa palveluntuottajaa sovittujen irtisanomisaikojen rajoissa.

  Palvelusetelin arvo säilyy samana, elleivät asiakkaan tulot ole muuttuneet. Jos palveluseteliä käyttävä asiakas haluaa myöhemmin kunnallisen palvelun piiriin, hänen tulee hakea uudelleen paikkaa normaalin hakumenettelyn kautta.

 • Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi, eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelin vastaanottanut on oikeutettu Kelan etuuksiin, muun muassa asumistukeen ja eläkettä saavan hoitotukeen.

  Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennystä voi saada sellaisten lisäpalveluiden ostamisesta, joita palveluseteli ei kata.

  Asiakasta koskevissa asioissa sovelletaan sosiaalihuollon asiakaslakia. Jos asiakas on tyytymätön palveluun, hän voi tehdä muistutuksen palveluntuottajalle. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaaliasiamieheen ja/tai tehdä kantelun aluehallintoviranomaiselle.

  Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Myös muut kuluttajaviranomaiset kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat tältä osin toimivaltaisia.

Palveluntuottajarekisteri

Hyväksytyt palvelusetelituottajat

 

Yhteystiedot

Ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus
p. 019 758 4364, palveluneuvonta@riihimaki.fi
Puhelinajat maanantaista perjantaihin kello 8-11 sekä ma, ti, to ja pe kello 13-15. Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan