Hyppää sisältöön

Omaishoito

1.1.2023 alkaen riihimäkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme. 

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.   

Henkilökunnan ja palveluiden puhelinnumerot säilyvät. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: voit asioida samoissa toimipaikoissa kuin tälläkin hetkellä. Asiakkaita ja potilaita palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset, tutulla terveysasemalla tai sosiaalihuollon palveluissa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut löytyvät edelleen samoista paikoista. 

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään. Hoidettava ei selviytyisi arjestaan omatoimisesti sairaudesta, vammaisuudesta tai korkeasta iästä johtuen. Omaishoitaja elää arkeaan hoidettavan kanssa.

Hoidettava läheinen ja omaishoitaja sekä lähipiiri tarvitsevat yleensä tukea omaishoitotilanteessa. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.

Omaishoitotilanteessa olevat voivat saada omaishoidon tukea. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa ja sen määrä riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen.

 • Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos

  • hoidettava henkilö tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi,
  • hoidettavan omainen tai muu läheinen on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla,
  • omaishoitajan terveys ja toimintakyky riittävät omaishoidon vaatimuksiin. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi,
  • omaishoito, yhdessä muiden tarvittavien palveluiden kanssa, on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää,
  • hoidettavan koti on olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva,
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.
 • Voit hakea omaishoidon tukea erillisellä hakemuksella palveluneuvonnasta, josta saat myös neuvoja sen täyttämiseen. Huomaathan selvittää oikeutesi myös Kelasta eläkettä saavan hoitotukeen.

  Hakemuksen perusteella palveluohjauksen kanssa sovitaan kotikäynti. Palveluneuvoja määrittelee avun tarpeen haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä toimintakykymittareilla. Tarvittaessa pyydämme myös lääkärinlausunnon.

  Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä.

  • Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa.
  • Hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin.
   • Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5–7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjen palveluiden, kuntoutuksen tai opetuksen piirissä.
  • Tai tuki korvaa kotihoidon tai palveluasumisen.
 • Kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat kolme vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Kaupunki järjestää hoidettavalle hoidon omaishoitajan vapaan aikana.

  Vapaavuorokausien ja virkistysvapaan pitäminen eivät vähennä hoitopalkkion määrää, eli omaishoidon tukea maksetaan myös näiltä päiviltä

 • Omaishoitaja voi saada hoitopalkkiota, jonka taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkio on aina vähintään 423,61 euroa (vuonna 2022), jos omaishoitaja on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään.

  Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa. Omaishoidon hoitopalkkio kartuttaa eläkettä, jos omaishoitaja on sopimusta tehdessään alle 68-vuotias. Tämä koskee vuonna 1940 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.

Lisätietoja

Ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus
p. 019 758 4364, palveluneuvonta.riihimaki@omahame.fi
Puhelinajat maanantaista perjantaihin kello 8-11. Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan.