Hyppää sisältöön

Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitoa tukevista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja vapaasta. Omaishoidon tuki on kunnan määrärahaan sidottu.

 • Omaishoidotukea voidaan myöntää, jos:

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa.
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis ja kykenevä vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla.
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Tarvittaessa voidaan pyytää lääkärintodistus hoitajan terveydentilasta ja sopivuudesta omaishoitajaksi.
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää.
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

  Huomaathan selvittää oikeuden Kelan eläkettä saavan hoitotukeen.

 • Omaishoidon tukea haetaan erillisellä hakemuksella, tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto. Hakemuksen löydät täältä.

  Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaishoitolaissa määriteltyjen myöntämisedellytysten täyttyessä. Hoidon tulee olla erityisen sitovaa ja vaativaa, hoito on ympärivuorokautista tai jatkuvaa päivittäin tai tuki korvaa kotihoidon tai palveluasumisen. Hoito voidaan katsoa ympärivuorokautiseksi ja sitovaksi, vaikka hoidettava viettää ja käyttää säännöllisesti osan vuorokaudesta (noin 5–7 tuntia) kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja, saa kuntoutusta tai opetusta.  Avun tarve määritellään kotikäynnillä tehtävän haastattelun ja havainnoinnin avulla sekä toimintakykymittareilla.

  Omaishoidon tuen päätöstä tehtäessä, asiakkaalle ei synny subjektiivista oikeutta tukeen. Oikeutta ei muodostu myöskään sillä, että hoidettavalle on aiemmin myönnetty omaishoidon tukea.

 • Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Lyhytaikaishoito vähentää hoidon sitovuutta ja tuen määrää yli viikon kestävän hoitojakson osalta.

 • Kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat kolme vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti.

Lisätietoja

Palveluneuvonnan puhelinpalvelu

Palveluneuvonnan puhelinpalvelu

Aukioloajat

Ma-pe kello 8-11 sekä ma, ti, to ja pe kello 13-15

Muina aikoina voi jättää viestin vastaajaan.