Hyppää sisältöön

Rakennusjärjestyksen osittainen uudistaminen

Kaksi keskeneräistä omakotitaloa Riihimäen Huhtimonmäellä
Kuva: Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012. Rakennusjärjestystä on tarpeen uudistaa osittain ja kehittää siitä entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Tällä verkkosivulla voit tutustua rakennusjärjestyksen osittaiseen uudistamiseen ja seurata työn etenemistä.

 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 §). Rakennusjärjestyksen tehtävä on edistää suunnitelmallista ja alueelle sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä.

  Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai maankäyttö- ja rakennuslaissa on asiasta toisin määrätty (MRL 14.4 §).

  Riihimäen kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2012.

 • Rakennusjärjestystä on tarpeen uudistaa vastaamaan maankäyttöä ja rakentamista koskevaa lainsäädäntöä ja sen vaatimuksia. Nyt tehtävä rakennusjärjestyksen uudistaminen koskee vain osaa rakennusjärjestyksestä.

  Rakennusjärjestyksestä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on selkeyttää lupamenettelyjä, pyrkiä joustaviin käytäntöihin ja mahdollistaa rakentaminen suunnittelutarvemenettelyin.

  Rakennusjärjestyksen osittainen uudistaminen laaditaan viranhaltijatyönä. Valmisteluun ovat osallistuneet elinvoiman toimialueen rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja ympäristösuojelun vastuualueet.

  Rakennusjärjestyksen hyväksyy kaupunginvaltuusto (MRL 15 §).

 • Kaupunginhallituksen päätöksen (20.9.2021 § 339) mukaisesti rakennusjärjestyksestä uudistetaan seuraavat kohdat:

  • 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen
  • 2. Lupajärjestelmät
  • 5. Suunnittelutarvealue
  • liitteet 1–3 poistuvat ja korvautuvat Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvityksellä (2020) ja liite 4 pohjavesialueet päivitetään.

  1.2. Rakennusvalvontaviranomainen

  Nykyisen rakennusjärjestyksen mukaan rakennusvalvonnan asiantuntijaelimenä toimii katselmustoimikunta. Katselmustoimikunta antaa lausuntonsa rakennuslupahakemuksista ja tarvittaessa toimenpide-, purku- ja maisematyölupahakemuksista.

  Sähköinen asiointi lupien hakemisessa on tehostanut katselmustoimikunnan toimintaa monelta osin ja sen roolia on tarpeen päivittää. Tämän kohdan osalta rakennusjärjestystä on tarkoitus muuttaa siten, että jatkossa katselmustoimikunta kutsutaan koolle ainoastaan tarvittaessa. Katselmustoimikunnan koolle kutsuja on rakennusvalvontapäällikkö.

  2. Lupajärjestelmät

  Nykyisen rakennusjärjestyksen kohta 2, Lupajärjestelmät, päivitetään vastaamaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamia helpotuksia rakentamisen lupajärjestelmissä. Toimenpideluvan ja -ilmoituksen käytänteet on tarkistettu päivityksen yhteydessä.

  5. Suunnittelutarvealue

  Kunta voi osoittaa suunnittelutarvealueen oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarvealue on alue, jolla on sen sijainnin vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla on erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi tarpeen suunnitella maankäyttöä.

  Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on määrätty suunnittelutarvealueeksi koko Riihimäen kaupungin alue, lukuun ottamatta asemakaavoitettua aluetta. Rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa kerrallaan enintään 10 vuotta (MRL 16 §). Nykyisen rakennusjärjestyksen määräys suunnittelutarvealueesta on voimassa 1.2.2022 saakka.

  Rakennusjärjestyksen päivittämisen yhteydessä on tarpeen uudistaa suunnittelutarvealueen määräys. Koko Riihimäen kaupungin alue, lukuun ottamatta asemakaavoitettua aluetta, osoitetaan uudelleen suunnittelutarvealueeksi.

  Riihimäellä on keskeisen sijaintinsa vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä myös asemakaava-alueen ulkopuolella. Rakentamisen ohjauksessa on koko kunnan alueella jatkossakin tarpeen huomioida edellytykset resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle ja säilyttää lähtökohdat hyviin ja turvallisiin yhteyksiin perustuvalle monimuotoiselle aluerakenteelle. Se on perusta kilpailukykyiselle ja ketterälle maankäytön suunnittelulle, jolla on suuri merkitys kaupungin houkuttelevuuteen ja elinvoimaisuuteen.

  Lisäksi suunnittelutarveharkinta mahdollistaa suunnitelmallisen rakentamisen ohjaamisen erityisten ympäristöarvojen säilymisen varmistamiseksi myös haja-asutusalueella sekä olemassa olevien ympäristöhaittojen vaikutuksien ehkäisemiseksi.

 • Rakennusjärjestyksen osittaisen uudistamisen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitettiin 6.2.2022 Riihimäen kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Aamupostissa sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Ehdotuksen nähtävilläolo

  Rakennusjärjestyksen osittaisen uudistamisen ehdotus oli nähtävillä 7.2.–8.3.2022 tällä verkkosivulla ja rakennusvalvonnassa Riihimäen virastokeskus Veturissa (MRL 15 § ja 62 §).

  Osallisilla oli mahdollisuus jättää nähtävilläolon aikana muistutus. Nähtävilläolon aikana pyydettiin tarvittavat lausunnot.

  Esittely- ja keskustelutilaisuus

  Nähtävilläoloaikana järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus etäyhteyden välityksellä keskiviikkona 16.2.2022 klo 17.30–19. Osallistumislinkki tilaisuuteen jaettiin tällä verkkosivulla.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio.

 • Rakennusjärjestyksen osittaisen uudistamisen vaikutukset on arvioitu asiantuntijatyönä.

  Rakennusjärjestyksen uudistamisen myötä katselmustoimikunta voidaan kutsua jatkossa koolle vain tarvittaessa (kohta 1.2). Sähköisen asioinnin käyttöönotto ja siirtyminen alustan tarjoamaan sähköiseen lausuntomenettelyyn on parantanut lupaprosessien sujuvuutta ja laatua. Uudet työtavat ovat johtaneet siihen, ettei katselmustoimikunnan kokoontumisille ole ollut tarvetta yhtä usein kuin aikaisemmin. Sähköinen työskentely-ympäristö on myös mahdollistanut asiantuntijoiden yksilöllisemmän ja tehokkaamman ajankäytön. Rakennusjärjestyksen uudistamisen voidaan todeta parantavan rakennusvalvonnan lupaprosessien sujuvuutta.

  Rakennusjärjestyksen uudistaminen vaikuttaa toimenpidelupa ja ilmoitusmenettelyihin (kohta 2.1 ja 2.2.). Uudistamisella on haluttu helpottaa rakentamista soveltuvilta osin. Useassa kohdassa on esitetty toimenpidelupavaatimuksesta luopumista ja siirtymistä toimenpideilmoitukseen tai kummastakin luopumista. Uudistamisen yhteydessä on lisäksi tuotu aiempaa selkeämmin esille menettelytavat eri tilanteissa. Uudistusten odotetaan vähentävän neuvontatarvetta ja rakennusvalvonnan työmäärää.

  Rakennusjärjestyksen uudistamisen yhteydessä koko Riihimäen kaupungin alue, lukuun ottamatta asemakaavoitettua aluetta, osoitetaan uudelleen suunnittelutarvealueeksi (kohta 5). Suunnittelutarvealueeksi nimeäminen mahdollistaa rakentamisen hajarakennusalueille siten, ettei se aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Lisäksi suunnittelutarvemenettelyllä voidaan ohjata rakentamista siten, että se on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Suunnittelutarveharkinnan yhteydessä voidaan lisäksi varmistaa, että ehdotettu rakentaminen sopeutuu maisemaan ja ettei se vaikeuta luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunnitelmallinen hajarakentamisen ohjaus, jossa arvioidaan rakentamisen vaikutuksia laajasti, edistää Riihimäen kaupungin strategista tavoitetta saavutettavasta ja resurssiviisaasta kaupunkirakenteesta.

Prosessin eteneminen

 • Riihimäen kaupunginhallitus on päättänyt rakennusjärjestyksen osittaisen uudistamisen aloittamisesta 20.9.2021 § 339.

  Kaupunginhallituksen pöytäkirja

 • Kaupunginhallitus päätti Riihimäen rakennusjärjestyksen osittaisen uudistamisen ehdotuksen nähtäville asettamisesta 31.1.2022 § 46.
  Kaupunginhallituksen pöytäkirja

  Rakennusjärjestyksen osittaisen uudistamisen ehdotus oli nähtävillä 7.2.–8.3.2022 tällä verkkosivulla ja rakennusvalvonnassa Riihimäen virastokeskus Veturissa (MRL 15 § ja 62 §).

  Kuulutus nähtävilläolosta julkaistiin Aamupostissa ja kaupungin verkkosivuilla 6.2.2022.

  Rakennusjärjestyksen ehdotus liitteineen (osittainen uudistaminen)
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Osallisilla oli mahdollisuus jättää nähtävilläolon aikana muistutus. Muistutuksia ei saapunut.
  Nähtävillä olon aikana pyydettiin  lausunnot kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Ehdotuksesta saatiin määräaikaan mennessä 11 lausuntoa.
  Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet on esitetty hyväksymisvaiheen aineistossa.

  Esittely- ja keskustelutilaisuus
  Rakennusjärjestyksen osittaisesta uudistamisesta järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus etäyhteyden välityksellä keskiviikkona 16.2.2022 klo 17.30–19. Osallistumislinkki tilaisuuteen jaettiin tällä verkkosivulla.
  Esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio.

 • Rakennusjärjestyksen osittainen uudistus oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 28.3.2022 (§ 117).
  Kaupunginhallitus käsitteli rakennusjärjestyksen osittaisen uudistuksen tarkistetun ehdotuksen, saapuneet lausunnot vastineineen ja päätti rakennusjärjestyksen osittaisen uudistuksen esittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
  Kaupunginhallituksen 28.3.2022 pöytäkirja ja liitteet.

  Hyväksymisvaiheen aineistoa:
  Rakennusjärjestyksen tarkistettu ehdotus liitteineen (osittainen uudistus)
  Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet 22.3.2022 

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen osittaisen uudistuksen kokouksessaan 25.4.2022 (§ 32).
  Kaupunginvaltuuston 25.4.2022 esityslista

 • Rakennusjärjestyksen osittainen uudistaminen tulee voimaan noin 1,5-2 kuukauden kuluttua kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä, mikäli päätöksestä ei valiteta.

Rakennusvalvonta, rakennusvalvonnan vastuualueen päällikkö, erityissuunnitelmat, rakennusluvat, katselmukset, ohjaus ja neuvonta