Konserni- ja hallintopalvelut

Uusi hallintosääntö muuttaa lautakuntien roolia

Kesäkuun alussa voimaan tulleessa hallintosäännössä lautakuntien toimivalta muuttuu. Toisaalta lautakunnat saavat hallintosäännöllä uusia toimivaltuuksia, esimerkiksi lautakunta hyväksyy asemakaavan, jos kysymyksessä on muu kuin vaikutukseltaan merkittävä kaava. Toisaalta lautakuntien toimivalta esimerkiksi talousarvion valmistelussa muuttuu, kun lautakunnat eivät enää itsenäisesti valmistele toimialueen talousarviota, vaan toimivat lausunnonantajina.

Uuden hallintosäännön mukaan asiat valmistellaan suoraan sille toimielimelle, jolla on asiassa päätösvalta. Jos päätösvalta on esimerkiksi sivistystoimen asian osalta kaupunginhallituksella, asiaa ei käsitellä ensivaiheessa lautakunnassa, vaan päätösehdotus valmistellaan suoraan kaupunginhallitukselle. Jos päätösvalta on kaupunginvaltuustolla, päätösehdotus valmistellaan kuitenkin ensin kaupunginhallitukselle.

Toimielinten demokraattista ulottuvuutta vahvistetaan. Jatkossa hallintosäännössä edellytetään, että kaikki kaupunginhallituksen jäsenet ovat valtuutettuja. Lautakuntien jäsenten osalta hallintosäännössä edellytetään, että vähintään puolet lautakuntien jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Lautakuntarakenteeseen nimikemuutoksia
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston toiminta itsenäisenä toimielimenä aiemmin sovitun mukaisesti lakkaa, ja jaoston toiminta yhdistetään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lautakunnan tehtäviin (entinen sivistyslautakunta).
  • Ympäristölautakunta itsenäisenä lautakuntana lakkaa, ja lautakunta muuttuu lähinnä viranomais- ja lupa-asioita käsitteleväksi ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaokseksi.
  • Teknisen lautakunnan nimi muuttuu kaupunkikehityslautakunnaksi.
  • Tarkastuslautakunta säilyy ennallaan.
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta säilyy ennallaan, mutta lautakunnan alle perustetaan jaosto käsittelemään yksilöasioita.

Rutiininomaiset asiat päättää virkamies

Uudessa hallintosäännössä lähtökohtana ja tavoitteena on, että luottamuselimet päättävät strategisista linjauksista ja asioista, joiden käsittelyssä voidaan käyttää poliittista harkintaa. Vastaavasti rutiininomaiset, operatiiviseen toimintaan liittyvät asiat päätetään jatkossa  virkamiestasolla. Esimerkiksi henkilöstövalintojen osalta toimiala- ja toimialuejohtajien valinta säilyy kaupunginvaltuustolla, mutta toimialojen muun henkilökunnan valinta siirtyy virkamiesjohdolle.

Hallintosääntö siirtää kaupunginhallituksen toimialueiden johtajille ratkaisuvaltaa, jota toimialuejohtajat siirtävät edelleen delegointisäännöllä. Toimialueiden delegointisäännöt tulevat voimaan 1.6.2017.

Hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Tutustu uuteen hallintosääntöön.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.