Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2016-2019. Valvontasuunnitelma on päivitetty kokonaisuudessaan uuden ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaiseksi. Suunnitelmassa keskitytään ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen laitosten sekä maa-ainesten ottoalueiden valvonnan ja tarkastusten suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Suunnitelmassa on käsitelty myös muuta ympäristölautakunnalle kuuluvaa valvontaa.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2016-2019, päivitys 01/2017

Valvontasuunnitelman perusteella on laadittu vuotuinen valvontaohjelma, jonka mukaisista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä tullaan jatkossa perimään valvontamaksua ympäristöluvanvaraisilta ja rekisteröitäviltä toiminnoilta. Valvontamaksut on määrätty ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Luvat ja ilmoitukset

Toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maaperää, ilmaa tai vesiä, tarvitaan lupa.

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaiselle.

Maasto- ja vesiliikenteelle voidaan määrätä kieltoja ja rajoituksia, koska moottorikäyttöiset ajoneuvot saattavat aiheuttaa häiritsevää melua ja haitata herkkää luontoa.

Riihimäen ympäristönsuojelun palvelualueelta saat tietoa mm. mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa ja miten hakemus laaditaan.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-ainestaksa

Ympäristönsuojelumääräykset

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Määräykset ovat voimassa koko Riihimäen kaupungin alueella ja ne velvoittavat asuinpaikasta riippumatta kaikkia kaupungin alueella toimivia, kuten asukkaita, kiinteistönomistajia ja toiminnanharjoittajia. Lisäksi erityisiä määräyksiä on annettu taajaan rakennetuille alueille sekä pohjavesi- ja ranta-alueille.

Riihimäen ympäristölautakunta voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksessa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Luku 1: Yleiset määräykset
Luku 2: Jätevesien käsittely
Luku 3: Ilmapäästöt
Luku 4: Melu ja tärinä
Luku 5: Lannan ja lietteen käyttö
Luku 6: Kemikaalien varastointi ja käsittely
Luku 7: Muut määräykset
Luku 8: Voimaantulo ja siirtymäkausimääräykset

Liitteet

Pohjavesialueet
Ranta-alueet
Taajaan rakennetut alueet
Ympäristönsuojelumääräysten perustelut


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0